София, ул. "Леонардо да Винчи" № 4 +359 88 953 4743 aobv@mail.bg acebook

Нашите проекти

Специален клас

Клас за деца с аутизъм

Животът на всички нас е не лек, но не и невъзможен. Липсата на специализирани образователни услуги за децата с разстройства от аутистичния спектър, честото им отхвърляне от държавните, общинските и частните училища, води до социалното им изключване. Липсват и квалифицирани кадри, обучени за работа с деца с аутизъм, както в училищата така и извън тях, включително такива не се обучават достатъчно и на годишна база в България. Като резултат няма качествено подобрение в състоянието на децата и възможностите им за реализация драстично спадат.

Липсата на специализирана подкрепа в училищата, принуждава родителите да действат като помощник-учители. Те са принудени да напуснат работата си, за да подкрепят децата си на пълен работен ден. По този начин, децата с аутизъм и техните семейства страдат и от сериозни икономически неблагополучия и остават изолирани от обществото. От друга страна, повечето родители на невротипични деца не са склонни да подкрепят включващото образование, поради опасението, че този процес пречи на качественото обучение на техните деца.

Налага се изводът, че спешно трябва да се намери достъпен, бърз и ефективен начин за адресиране на спецификите на децата с РАС в училищна среда.

Поради липсата на каквито и да било формални проучвания за качеството на грижата към децата с аутизъм в българските училища, е трудно да се прецени обективно колко и по какъв начин те са засегнати от гореописаните системни недостатъци.

В лицето на държавата - Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование предоставя специалисти за обезпечаване на индивидуалните потребности на децата с проблеми в развитието. Това, до известна степен, допринася за частично адресиране на проблемите, с които ежедневно се сблъскват тези деца и техните родители, но тези ресурси са крайно недостатъчни и много често с недостатъчна специализирана квалификация за работа с деца с РАС.

В момента, за много деца от аутистичния спектър, адаптирани програми, могат да се окажат решаващи за успешното им приобщаване в училищна среда и за включването им в процеса на формалното образование. Всяко отлагане на преодоляването на несъвършенствата на сега действащата организация на приобщаващото образование има негативни последици върху децата, техните семейства и обществото.

От изключителна важност за децата от спектъра е в ранна детска възраст да се обучават и социализират, доколкото състоянието им го позволява, което е и абсолютно индивидуално за всеки, за да могат един ден те да живеят самостоятелно, да завършат училище, дори колеж, да работят и да не са в тежест на обществото.

За съжаление у нас не е разработен подход и модел за децата  с  аутизъм, такъв, който да е от най-голяма полза за тех в обучението, приобщаването, социализацията и приемането.

Основно прогресивно училище 3 –Слатина, София, прие нашите деца и създаде първият Специален клас за деца с аутизъм в България. За класът в училището се прилага образователна програма за българските деца с нарушения от аутистичния спектър по модела на Competent Learner Model (CLM), която е база за тяхната интеграция и се адаптира с бързи темпове към българските условия.

Проектът за Специален клас за деца с аутизъм е уникално сътрудничество между родители, специалисти и училище.

Проект е реализиран по наша инициатива - основана и ръководена от родители на деца с аутизъм, които осигуряват лидерство, житейски опит и всеотдайност.